Tanto Hursa

Tanto Hursa är ett mångsidigt, kraftfullt och användarvänligt system för terminologihantering. Lösningen är webbaserad, och bygger på en språkdatabas som antingen finns i molnet eller internt i organisationens IT-miljö, till exempel MySQL eller Microsoft SQL Server.

Tanto Hursa underlättar arbetet med terminologi på alla plan, från definitioner av arbetsflöden, flerspråksmiljöer och heterogena arbetsgrupper. Ett okomplicerat, plattformsoberoende gränssnitt förenklar de tekniska aspekterna av hanteringen och underlättar arbetet med att terminologisk konsekvens i processen.

Det robusta autentiseringssystemet ger distinkta användargrupper rätten att skapa nya domäner, eller underavdelningar av databasen, där alla autentiserade användare kan lägga in nya termer allteftersom de dyker upp i dokumentations- eller översättningsmiljön. Varje term kan beskrivas med de fält som finns enligt etablerad branschstandard, till exempel grammatiska egenskaper eller användningsområde. Till varje term kan användaren fästa stöddokument, till exempel bilder, ljudfiler eller videoklipp.

Varje ny term i databasen ges statusen Pending, vilket betyder att termen måste godkännas för vidare bearbetning. När termen har godkänts för vidare bearbetning är den tillgänglig för alla användare, som kan kommentera termen eller uppdatera relevanta fält om användarens åtkomstnivå är tillräckligt hög.hursadump

Skärmavbildningen ovan visar användargränssnittet för termen "unit" i webbläsaren Microsoft Internet Explorer.. Alla termer i källspråket (engelska) som matchar sökuttrycket visas i listan i huvudfönstret, med detaljerad information om begreppet och termerna i olika fönster till höger och nedan.

Begrepp

hursaconceptsDen terminologiska informationen är strukturerad kring begrepp, språkneutrala entiteter som oftast pekar ut en klass av objekt i den verkliga världen. Till varje begrepp hör en eller flera termer, på ett eller flera språk.

Begreppsobjektet i det terminologiska systemet kan innehålla flera informationsbitar, till exempel en språklig definition eller exempel på vad som särskiljer det här begreppet från andra begrepp. Ur en metodologisk synvinkel liknar begrepp matematiska mängder, som helt och hållet definieras av sina ingående element. På samma sätt som mängder kan ha element gemensamma med andra mängder, kan ett visst objekt i den verkliga världen tillhöra ett eller flera begrepp. TIll exempel kan en kniv klassificeras som ett "köksredskap" eller ett "vapen", utan att det betyder att någon av klassificeringarna är felaktig. En viktig aspekt av allt terminologiskt arbete är att skapa ett stabilt begreppsligt ramverk, så att varje begrepp har en tydlig och distinkt avgränsning mot andra abstrakta eller reella objekt. Med Hursa får du ovärderlig hjälp i att beskriva de logiska beståndsdelar som bygger upp ditt terminologiska universum på ett strukturerat sätt.

Termer

hursaterms

Den andra grundläggande byggstenen i ett terminologiskt system är termer, språkspecifika entiteter som består av ett eller flera ord och som är kopplade till ett eller flera begrepp. I ett typiskt översättningsprojekt är den begreppsliga processen i stort sett färdig, och uppgiften att hitta rätt term att koppla till begreppen är en uppgift för översättaren eller lokaliseringsteknikern.När en ny term identifieras i översättningsprojektet kan översättaren välja mellan att skapa ett nytt begrepp, eller att koppla den nya termen till ett begrepp som redan har skapats. Hursa har stöd för ett obegränsat antal termer som kan kopplas till ett visst begrepp, på ett obegränsat antal språk. Informationen om varje term är oftast relativt begränsad, och består vanligtvis av grammatisk information, användningskommentarer och information om källan till termen. Däremot kan varje objekt i databasen ha ett obegränsat antal egenskaper, beroende på användarens specifika behov och önskemål.

Integrering

Tanto Hursa är direktintegrerat med Tanto Ripost, vårt verktyg för snabba och flexibla uppslag i ordlistor och terminologiska databaser. Dessutom finns moduler för integrering med vanligt förekommande översättningssystem som SDL Studio, Deja Vu och Translation Workspace. En tilläggsmodul för Microsoft Office Word är under utveckling. Om du är intresserad av att integrera Hursa med andra original- och översättningssystem får du gärna kontakta oss.

Funktioner

  • obegränsat antal språk
  • effektiv lagring och snabba uppslag
  • export- och importfunktionalitet enligt branschstandarden TBX
  • webbaserad lösning, för flera samtidiga användare
  • enkel och effektiv administration
  • komplett ändringshistorik för varje begrepp och varje term
  • återställningsfunktionalitet

Pris

Tanto Hursa finns tillgängligt som en komplett lösning med lagring hos oss för 900 EUR per år, exklusive moms. Vi erbjuder även support på plats för installation och utbildning. Om du har behov av anpassade lösningar eller bearbetning av befintlig terminologi får du gärna kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till.

Ta en provtur

En demoversion av Tanto Hursa finns tillgänglig online, med en terminologisk databas i molnet på tre språk, där termer och begrepp har hämtats från olika offentliga källor. Du kan pröva på systemet genom att klicka på knappen nedan och logga in med följande kreditiv:
U: demo
P: hursa2016